Όροι Χρήσης

Η εταιρία μας

Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ, εταιρεία καταχωρημένη στην Ελλάδα με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13952/06/Β/86/08 και έδρα στην Ζάκυνθο, οδός Πηγών αρ. 33, Τ.Κ. 2100, Ελλάδα.

Όλες οι επωνυμίες, τα σήματα και τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή το επίκαιρο οποιωνδήποτε πληροφοριών, απόψεων, συμπερασμάτων ή συστάσεων περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα και, εξαιρουμένης της ευθύνης που δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ του νόμου, η ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε βάρος του επισκέπτη/χρήστη επειδή βασίστηκε σε οποιαδήποτε πληροφορία, άποψη, συμπέρασμα ή σύσταση που περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως εάν αυτή η απώλεια ή η ζημία προκαλείται από οποιοδήποτε σφάλμα ή αμέλεια εκ μέρους της ΕΛΙΝΟΙΛ ή όχι. Επίσης, η ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα δεν θα προσβληθεί ποτέ από ψηφιακούς ιούς (virus free) ή άλλα επιβλαβή στοιχεία και επομένως δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζηµία ή βλάβη προκληθεί από ιό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία στον χρήστη κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγησή του στην ιστοσελίδα. Η ΕΛΙΝΟΙΛ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε αλλαγές ή διορθώσεις του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας ή να διακόψει ή αναστείλει τη λειτουργία της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προστασία πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει κείμενα, απεικονίσεις, λογότυπους, γραφικά, εικόνες, δεδομένα και προγράμματα, τα οποία, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου παρουσίασής τους, προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ, είτε έχει παραχωρηθεί η άδεια χρήσης τους στην τελευταία. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν µέρει, αντικείμενο αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή διανομής, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης µε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ.

Απαγορεύεται η χωρίς άδεια χρήση με οποιονδήποτε τρόπο των σηµάτων, λογοτύπων και διακριτικών γνωρισμάτων που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα ή να παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία της, ούτε να παραπλανήσει με οποιονδήποτε τρόπο το κοινό σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του διαδικτυακού τόπου.

Δεσμοί (Links) προς και από άλλες ιστοσελίδες

Η ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ιστοσελίδα η οποία περιέχει συνδέσμους προς ή από την παρούσα ιστοσελίδα. Η σύνδεση με οποιαδήποτε ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.